Event Timers

Thông Tin

Thông tin Sever
Thông tin chung
Phiên bản Season 6 Custom
Kinh nghiệm 100%
Drop 20%
Master Experience 10x
Reset Limit >max

Commands

/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.